1-کلید وپریز ودستگیره‌های موجود را باز کنید

۲- کابینت وجاهای که در معرض ریختن رنگ هست کاور می‌کنیم

۳-در صورتی که زیر کار گچ بوده باشد پشت لیسه برای از بین بردن زبری‌های گچ وگرد غبار انجام می‌دهیم

۴- برای سفت شدن گچ به آن روغن زیرکار می‌زنیم

۵- بعد از خشک شدن روغن زیر کار بتونه ماستیک می‌کنیم

۶- سنبته۱۲۰ به تمام سطوح می‌کشیم

۷- بعد از سنبته یک دستمال به دیوارها می‌کشیم

۸- رنگ مورد نظر را یک دست به دیوار می‌زنیم

۹- لکه گیری می‌کنیم

۱۰- سنباده۱۵۰ را به تمام سطح دیوار می‌کشیم

۱۱- رنگ مورد نظر را دوباره به تمام سطح می‌زنیم

۱۲- سنباده ۱۵۰استفاده شده را به تمام سطوح می‌زنیم توجه داشته باشید از سنباده جدید در این مرحله استفاده نکنید

۱۳- رنگ مورد نظر را دوباره به تمام سطح می‌کشیم