اول از همه یک نقاش ساختمان خوب نقاشی است که توانایی گروهی بالا و قدرت نظارت بر اکیپ  اجرایی و تنظیم کار برای مدت زمان کار، کیفیت و اخلاق حرفه‌ای کاری باشد و در مراحل بعدی  توان کار عملی خوب  داشتن ذوق هنری در ترکیب رنگ‌ها و نوع نقاشی که انجام می‌دهد.

شناخت کافی نسبت به رنگ ها

توانایی انجام کار با حوصله و دقت زیاد همراه با توجه کافی به جزئیات  توانایی کار انفرادی و تیمی  داشتن قدرت مدیریت اجرایی  نداشتن ترس از ارتفاع و توان حفظ تعادل  اطلاع از مسایل بهداشتی و ایمنی کار  هدف ما اجرای نقاشی ساختمان با بهترین کیفیت با بهترین اکیپ اجرایی میباشد