به مواد بتونه، شکر و سفیده تخم مرغ را اضافه کنید تا هم محکم شود و هم ترک نخورد.