قبل از انجام بتونه کاری باید ابزارهایی مثل سنباده، کاردک و لیسه را آماده داشته باشید تا در هر مرحله که نیاز شد از آن‌ها استفاده کنید. پیش از شروع کار، باید با استفاده از سنباده کشیدن سطح دیوار را صاف کنید. سنباده‌ای که در بتونه کاری استفاده می‌شود، همان سنباده‌ی چوب است که با توجه به میزان زبری دیوار و بتونه، شماره‌ی خاصی از آن انتخاب می‌شود. اگر دیوار رطوبت داشت و گچ دیوار ورقه ورقه شده یا ورم کرده بود، باید آن قسمت از دیوار را با کاردک تراشید و تکه‌های اضافه را پیش از بتونه کاری روی زمین ریخت. در مرحله‌ی بعد باید روغن مخصوص زیر کار را روی دیوار بریزید تا گچ سفت شود و دوباره ترک نخورد. بعد از خشک شدن روغن، باید برای ترمیم دیوارها از بتونه استفاده کنید که بر اساس میزان خرابی دیوار و عمق کار، به یک یا ۲ دور بتونه‌ کاری نیاز خواهد بود. پس از آن‌که بتونه را به کمک کاردک روی شیارها و حفره‌های رو دیوار کشیدید، یک روز صبر ‌کنید تا بتونه خشک شود. در مرحله‌ی بعد، روی بتونه‌ی خشک شده را با استفاده از سنباده‌ی نرم صاف کنید.