ایده اصلی این طراحی الهام گرفتن از سنت ها و آئین های مردم ژاپن می باشد؛ به همین علت از نمادهای این کشور در دکوراسیون داخلی رستوران استفاده شده است.

طراحی داخلی مدرن رستوران با الهام از نمادهای ژاپنی

 دیوارهای این رستوران با توجه به ابعاد میزها طبقه بندی شده اند و در هر قسمت، نقاشی دیواری موجود بر روی دیوارهای چوبی به عنوان نقطه کانونی و توجه قرار دارد.

طراحی داخلی مدرن رستوران با الهام از نمادهای ژاپنی

طراحی داخلی مدرن رستوران با الهام از نمادهای ژاپنی