برای محاسبه متراژ و مساحت محیط جهت رنگ آمیزی، باید طول دیوار را ضرب در ارتفاع آن کرد.