کودکان مانند اسفنج همه چیز از قبیل کلمات، حالات روحی، غم‌ها و شادی‌ها را به خود جذب می‌کنند این قابلیت جذب از بدو تولد وجود دارد وفضایی که والدین در آن زندگی می‌کنند بزودی از آن کودک می‌شود کودک به کمک نقاشی کشمکشها و دلهره‌های درونی‌اشرا آشکار می‌کند وبدین طریق اثر آن‌ها را کا هش می‌دهد. در حقیقت وقتی مسائل و مشکلات عاطفی بر روی کاغذ منتقل می‌شوند به صورت تازه و جداگانه که کمتر سنگین ودلهره آور است در می‌آیند به همین دلیل است که کودکان به هنگام نقاشی کردن از نمادها استفاده می‌کنند و ناخوداگاه مرتکب چنان اشتباهاتی می‌شوند که جنبه همگانی دارند و تعبیر آن‌ها ساده است ولی درست بدین دلیل که کودک از این اشتباه آگاه نیست آزادانه آن‌ها را به کار می‌برد

برون فکنی در نقاشی (توضیح خط و رنگ)

۱- خط

حرکات و خط‌های وسیع و پر دامنه، خطوط باز و بلند نشانه خوشحالی و راحتی است و نیروی زندگی با علائم و خطوط بلند به طرف بالا می‌رود

فشردگی و کوتاهی خط، قطعه قطعه کردن و متغیر نمودن و به هم پیچیدن خطوط نشانه ضعف عصبی است

کودکان پیشرفته خطوطی با اشکال مختلف وبا حفظ تعادل میان قسمت‌های مختلف آن رسم می‌کنند وکودکان خجالتی از خطوط کو تاه مانند چیزی که منع شده باشند استفاده می‌کنند

خطوطی که با نیروی زیاد و پررنگ شروع می‌شوند و به صورت کاملا بی‌رنگ به پایان می‌رسند نشانگر کمبود جوش و خروش وعدم قابلیت خالق ان برای به پایان رساندن فعالیت در دست انجام است و به طور کلی نشانگر آن نیروی درونی است که نتوانسته است محل مناسبی برای اظهار وجود پیدا کند

خطوطی که دور چیزی کشیده می‌شود اگر خیلی صاف باشد بیانگر دشمنی فشار و اغلب دلواپسی است و اگر خطوط آرام و روان ودارای ارزش زیبایی شناسی باشد نشانگر شخصیت پخته خالق آن است.

اگر قسمت‌هایی از نقاشی به علت چندین بار خط خوردن مخفی مانده باشد بیانگر مشکلات عاطفی وترس کودک از شی یا شخصی است که با خط خطی کردن سعی در مخفی کردن آن دارد ولی اگر با خطوط بی‌رنگ و سطحی مخفی شده باشد نشانه امنیت و سازگاری کودک است

کودکانی که کمبود محبت دارند گرایش خاصی برای خارج شدن از کادر کاغذ دارند، کودکان خجالتی در گوشه کاغذ ویا در قسمت کوچکی از کاغذ یا بر روی کاغذ کوچک نقاشی می‌کشند زیرا در مقابل سطح کاغذ‌های بزرگ خود را گم می‌کنند که نشانگر عدم اعتماد و اطمینان به خود است

کودکی که زیاد به طرف چپ کاغذ متمایل می‌شود (البته اگر چپ دست نباشد) نشانگر غم و اندوه وگوشه گیر بودن و عدم اعتماد نسبت به خود است

کو دکانی که نقاشیشان کاملا در مرکز کاغذ قرار می‌گیرد به طور کلی زیاد بر خود و احساساتشان توجه و تمرکز فکری دارند

۲- رنگ

کودکانی که تحت نظارت شدید خانواده قرار دارند از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنند که علت اصلی به مشکلات عاطفی و روانی کودک مربوط است

فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از نقاشی نشانگر خلا عاطفی یا گاهی دلیل بر گرایشهای ضد اجتماعی اوست

کودکان سازگار به طور متوسط از پنج رنگ استفاده می‌کنند کودکان گوشه گیر از یک یا دو رنگ.

چند نکته

کودکان در سن ۱۱ و ۱۲ سالگی متو جه تغییر رنگ اشیا می‌شوند

کودکان در سنین ۹ تا ۱۳ سالگی بیشتر مجذوب نشان دادن دنیای خارج به طور صحیح هستند تا اظهار وجود ویا بیان احساسات خود

کودکان یتیم خانه‌ها قاقد تخیل کافی برای نقاشی هستند

عدم ارتباط اشیا در نقاشی نشانگر فقر محیط اجتماعی یاکمبود تجربه فردی می‌باشد

زمانی که برای نقاشی به کودک پاداش می‌دهیم کودک نسبت به لذت بردن از نقاشی بی‌میل می‌شود و بیشتر به پاداش توجه می‌کند