۱-کلید وپریز ودستگیره های موجود را باز کنید

۲- کابینت وجاهای که در معرض ریختن رنگ هست کاور می کنیم

۳-در صورتی که زیر کار گچ بوده باشد پشت لیسه برای از بین بردن زبری های گچ وگرد غبار انجام می دهیم

۴- برای سفت شدن گچ به آن روغن زیرکار می زنیم

۵- بعد از خشک شدن روغن زیر کار بتونه ماستیک می کنیم

۶- سنبته۱۲۰ به تمام سطوح می کشیم

۷- بعد از سنبته یک دستمال به دیوارها می کشیم

۸- رنگ مورد نظر را یک دست به دیوار می زنیم

۹- لکه گیری می کنیم

۱۰- سنبته۱۵۰ را به تمام سطح دیوار می کشیم

۱۱- رنگ مورد نظر را دوباره به تمام سطح می زنیم

۱۲- سنبته ۱۵۰استفاده شده را به تمام سطوح می زنیم توجه داشته باشید از سنباته جدید در این مرحله استفاده نکنید

۱۳- رنگ مورد نظر را دوباره به تمام سطح می کشیم