الف – زیرکاری نقاشی ساختمان برای دیوارهای گچی

زیر کاری رنگ روغنی برای دیوارهای گچی در نقاشی ساختمان اصول اصلی نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی می‌باشد زیرکاری دیوارهای گچی با دیوارهای رنگ شده متفاوت می‌باشد. زیرکاری نقاشی ساختمان برای دیوارهای گچی مراحل زیر می‌باشد.

۱- پشت تیغ کشیدن ملایم روی گچ

۲- روغن زیر کار مناسب گچ

۳- ماستیک با بتونه مناسب

۴- سنباده بعد از خشک شدن بتونه (۲۴-۱۲ الی ساعت بعد)

۵- گردگیری گرد و خاک حاصل سنباده

۶- رنگ آمیزی با قلمو و غلتک (نحوه استفاده از غلتک و مقدار رنگ مصرفی روی دیوار در این مرحله به شکیل‌تر شدن کار انتهایی کمک زیادی می‌کند. – مرحله آستری نقاشی ساختمان)

۷- بعد از کامل خشک شدن رنگ اولیه و آستری در نقاشی ساختمان با بتونه مخصوص، سطح کار (دیوار) لکه گیری می‌شود.

۸- بعد از خشک شدن ۲۴ساعت بعد مرحله دوم سنباده کاری با سنباده نرم انجام می‌شود.

۹ -گردگیری

۱۰- رنگ دوم

۱۱رنگ سوم: این مرحله با غلتکهای ترک یا ایتالیایی برای شکیل‌تر شدن نتیجه کارانجام میشود.

۱۲- در صورت نیاز رنگ روغن چهارم (توجه کنید که تفاوت زیاد هزینه برخی از نقاشان ساختمانی به خاطر رعایت نکردن خیلی از این اصول (نحوه انجام -صرف زمان- مواد مصرفی- نوع زیر کار و…) می‌باشد.

کار مناسب با هزینه مناسب همسوست. پس کار مناسب با هزینه پایین امکان پذیر نیست.

ب – زیرکاری نقاشی ساختمان برای رنگ شده

زیر کاری رنگ روغنی برای دیوارهای رنگ شده اصول اصلی نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی زیر کاری درست می‌باشد می‌باشد زیرکاری دیوارهای گچی با دیوارهای رنگ شده متفاوت می‌باشد. زیرکاری نقاشی ساختمان برای دیوارهای رنگ شده مراحل زیر می‌باشد.

۱- بازکردن ترک‌های دیوار بانوک کاردک (برای نفوذ بهتر بتونه یا درزگیر)

۲- لکه گیری با ماستیک یا بتونه مناسب

۳- سنباده بعد از خشک شدن بتونه (۲۴-۱۲ الی ساعت بعد)

۴- گردگیری گرد و خاک حاصل سنباده

۴ رنگ آمیزی با قلمو و غلتک (نحوه استفاده از غلتک و مقدار رنگ مصرفی روی دیوار در این مرحله به شکیل‌تر شدن کار انتهایی کمک زیادی می‌کند. – مرحله آستری نقاشی ساختمان)

۵- بعد از کامل خشک شدن رنگ اولیه و آستری با بتونه مخصوص، سطح کار (دیوار) لکه گیری می‌شود.

۶- بعد از خشک شدن ۲۴ساعت بعد مرحله دوم سنباده کاری با سنباده نرم انجام می‌شود

۷- گردگیری

۸- رنگ دوم

۱۱رنگ سوم: این مرحله با غلتکهای ترک یا ایتالیایی برای شکیل‌تر شدن نتیجه کارانجام میشود.

۱۲- در صورت نیاز رنگ روغن چهارم (توجه کنید که تفاوت زیاد هزینه برخی از نقاشان ساختمانی به خاطر رعایت نکردن خیلی از این اصول (نحوه انجام -صرف زمان- مواد مصرفی- نوع زیر کار و…) می‌باشد.

کار مناسب با هزینه مناسب همسوست. پس کار مناسب با هزینه پایین امکان پذیر نیست.

با ما تماس بگیرید