الف – زیرکاری نقاشی ساختمان برای دیوارهای گچی

زیر کاری رنگ روغنی برای دیوارهای گچی در نقاشی ساختمان اصول اصلی نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی  می باشد زیرکاری دیوارهای گچی با دیوارهای رنگ شده متفاوت می باشد. زیرکاری نقاشی ساختمان برای دیوارهای گچی مراحل زیر می باشد.

۱-    پشت تیغ کشیدن ملایم روی گچ

۲-    روغن زیر کار مناسب گچ

۳-    ماستیک با بتونه مناسب

۴- سنباده بعد از خشک شدن بتونه(۲۴-۱۲ الی ساعت بعد)

۵- گردگیری گرد و خاک حاصل سنباده

۶- رنگ آمیزی با قلمو و غلتک (نحوه استفاده از غلتک و مقدار رنگ مصرفی روی دیوار در این مرحله به شکیل تر شدن کار انتهایی کمک زیادی می کند.- مرحله آستری نقاشی ساختمان)

۷- بعد از کامل خشک شدن رنگ اولیه و آستری در نقاشی ساختمان با بتونه مخصوص، سطح کار (دیوار) لکه گیری می شود.

۸- بعد از خشک شدن ۲۴ساعت بعد مرحله دوم سنباده کاری با سنباده نرم انجام می شود.

۹ -گردگیری

۱۰- رنگ دوم

۱۱رنگ سوم :این مرحله با غلتکهای ترک یا ایتالیایی برای شکیل تر شدن نتیجه کارانجام میشود.

۱۲- در صورت نیاز رنگ روغن چهارم (توجه کنید که تفاوت زیاد هزینه برخی از نقاشان ساختمانی به خاطر رعایت نکردن خیلی از این اصول(نحوه انجام -صرف زمان- مواد مصرفی- نوع زیر کار و…)می باشد.

کار مناسب با هزینه مناسب همسوست. پس کار مناسب با هزینه پایین امکان پذیر نیست.

ب – زیرکاری نقاشی ساختمان برای رنگ شده

زیر کاری رنگ روغنی برای دیوارهای رنگ شده  اصول اصلی نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی زیر کاری درست می باشد می باشد زیرکاری دیوارهای گچی با دیوارهای رنگ شده متفاوت می باشد. زیرکاری نقاشی ساختمان برای دیوارهای رنگ شده  مراحل زیر می باشد.

۱-    بازکردن ترک های دیوار بانوک کاردک (برای نفوذ بهتر بتونه یا درزگیر)

۲-    لکه گیری با ماستیک یا بتونه مناسب

۳-    سنباده بعد از خشک شدن بتونه(۲۴-۱۲ الی ساعت بعد)

۴-    گردگیری گرد و خاک حاصل سنباده

۴ رنگ آمیزی با قلمو و غلتک (نحوه استفاده از غلتک و مقدار رنگ مصرفی روی دیوار در این مرحله به شکیل تر شدن کار انتهایی کمک زیادی می کند.- مرحله آستری نقاشی ساختمان)

۵- بعد از کامل خشک شدن رنگ اولیه و آستری با بتونه مخصوص، سطح کار (دیوار) لکه گیری می شود.

۶- بعد از خشک شدن ۲۴ساعت بعد مرحله دوم سنباده کاری با سنباده نرم انجام می شود

۷- گردگیری

۸- رنگ دوم

۱۱رنگ سوم :این مرحله با غلتکهای ترک یا ایتالیایی برای شکیل تر شدن نتیجه کارانجام میشود.

۱۲- در صورت نیاز رنگ روغن چهارم (توجه کنید که تفاوت زیاد هزینه برخی از نقاشان ساختمانی به خاطر رعایت نکردن خیلی از این اصول(نحوه انجام -صرف زمان- مواد مصرفی- نوع زیر کار و…)می باشد.

کار مناسب با هزینه مناسب همسوست. پس کار مناسب با هزینه پایین امکان پذیر نیست.

با ما تماس بگیرید