استفاده از رنگ سياه و سفيد در نقاشي آشپزخانهرنگ آشپزخانه

رنگ کار ساختمان

آشپزخانه با رنگ عمدتا سفید بیشتر دیده می شود اما آشپز خانه با رنگ سیاه وسفید کمترروبرو می شویم مثل اینکه رنگ سیاه برای آشپزخانه سنگینی می کند واین یک قانون است.با این حال تعادل میان رنگ سفید و رنگ سیاه  یک آشپزخانه شیک وتمیز و لوکس را بوجود می آورد.

انتخاب رنگ براي آشپزخانه

 

رنگ آمیزی آشپزخانه

دریک آشپزخانه با رنگ سیاه وسفید بستگی به اندازه نور وروشنایی رنگ کابینت انتخاب می شود دریک آشپزخانه روشن کابینت مشکی به راحتی استفاده می شود . از طرف دیگر در یک آشپزخانه بزرگ وروشن می توان کاشی دیوار به رنگ مشکی ویا کاغذ دیواری با زمینه مشکی یا رنگهای سیر استفاده کرد.دراین صورت نهایت کنتراست خواهد بود.

انتخاب رنگ آشپزخانه

 

رنگ کاری ساختمان

یکی از مزایای آشپزخانه های سیاه وسفید کاربرد دو رنگ در کابینت های آن است و رنگ کابینت های سیاه وسفید بدون اینکه چشم را اذیت کند در  بهترین حالت تعادل در کنار هم قرار دارند

می خواهید آشپزخانه را به یک نقطه سیاه متمرکز کنید ، برای چنین حالتی کابینت آشپزخانه را به رنگ سفید وباقی لوازم را برای مشخص شدن (به چشم آمدن) یک یا چند تا از آنها مانند صندلی،میزومشابه آن را به رنگ سیاه انتخاب کنید آنکاه چشم بیننده را به یک نقطه متمرکز می کنید قابل توجه است که تنها با استفاده  لوازم با رنگ  مشکی قدرت سفید را نمایان می کنید.

دکوراسیون آشپزخانه

 

 

رنگ مناسب آشپزخانه

برای اینکه درنقاشی آشپزخانه سفید وسیاه حرکت داده وانرژی آن را حفظ کنید ازطرح ها و وسایل با سطوح درخشنده بهره ببرید.دراین صورت رنگهای متالیک،اشیای سفید نورانی، یا سرامیک های شیشه ای مفید واقع می شود.

دکوراسیون آشپزخانه

 

 

 

 

 

دکوراسیون آشپزخانه

 

 

 

 

رنگ كابينت آشپزخانه

 

درآشپزخانه لوازم پخت وپزودیگر وسایل، ناخواسته آیتم های از تزئین دکوراسیون آشپزخانه می باشد.ظروف رنگی دپو ادویه جات ظروف شیشه ای پراز حبوبات و…لوازمی رنگی متفاوت در داخل رنگ سفید وسیاه رول خوبی را بازی می کند.در داخل آشپزخانه سیاه وسفید چقدررنگ دیگر استفاده شود به شما بستگی دارد یکی از مزایای این آشپزخانه ها این است که هروقت خواستید وهر لوازم وظروف را ازدکوراسیون خارج می کنید واگر دوباره خواستید به دکوراسیون اضافه می کنید.

انتخاب رنگ براي آشپزخانه

 

 

رنگ آميزي آشپزخانه

رنگ آشپزخانه

اگر آشپزخانه با تم سیاه وسفید می خواهید کف آشپزخانه با ترکیب رنگ سیاه وسفید ویا یکی از این رنگ ها باشد به تم آن قدرت می بخشد واین یک شرط می تواند باشد واین یکی از شرایطی است که می توان درباره اش فکر کرد، و در چنین آشپزخانه های رنگ قهوه ای، رنگ بژ ، رنگ خاکستری وفام های از آنها را می توان استفاده کرد.اگر خواسته شما سیاه وسفید باشد می توانید درکنار آنها رنگ های دیگررا به راحتی کار کنید.

نحوه انتخاب رنگ آشپزخانه

 

 

رنگ سفيد

 

 

رنگ سياه

 

 

نقاشی آشپزخانه

 

 

رنگ آشپزخانه

 

 

رنگ مناسب کابینت

 

 

رنگ آميزي آشپزخانه

 

 

رنگ کابینت آشپزخانه

 

 

رنگ آميزكار ساختمان

 

 

رنگ كاري ساختمان

 

 

نقاشي آپارتمان

 

 

رنگ آمیز کار ساختمان

 

 

رنگ كار ساختمان

 

 

نقاشی آشپزخانه