نقاشی و رنگ آمیزی سقف سیمانی، گچی و یاسقف کناف استخر به طور کلی رنگ و نقاشی قسمتهای مختلف استخر ساختمان از قبیل سقفهای استخر به دلیل مجاورت با اب، بخار و رطوبت بالا همیشه در معرض تخریب رنگ استخر میباشند که برای نقاشی سقفهای استخر باید به نوع رنگ مصرفی در سقف استخر توجه ویژه‌ای بشود تا در دراز مدت رطوبت زیاد استخر موجب پوسته شدن و از بین رفتن رنگ سقفهای استخر نشود.