زرد؛ سرور، وجد و گرمای تابش انوار خورشید در تسخیر این رنگ است. رنگ زرد برای استفاده در آشپزخانه، غذا خوری و حمام مناسب است، چرا که انرژی و شادی را القا می کند. در هال، ورودی ها و فضاهای کوچک، رنگ زرد وسعت و خوشامد گویی را نشان می دهد. اگرچه رنگ زرد رنگ نشاط آوری است، نباید از آن به عنوان رنگ اصلی استفاده کرد.مطالعات نشان می دهند که افراد درمحیطهایی که با رنگ زرد رنگ آمیزی شده اند، زودتر عصبی می شوند و کودکان هم در این محیط بیشتر گریه می کنند. در سطح وسیع زرد می تواند حس عصبانیت و ناامیدی را منتقل کند. در روانشناسی رنگ، رنگ زرد باعث تحریک اعصاب و پاکسازی بدن می شود.