شناخت تاثیر رنگ بر احساسات و آرامش وروحیه وحتی روابط زناشویی ورفتار اعضاء خانواده بایکدیگر دارد. در زندگی صنعتی وماشینی و پرتلاطم امروزی، داشتن آرامش، یکی از نیازهای ضروری  و حیاتی انسان در عصر حاضردر محل کار وزندگی است. همه ما برای یافتن لحظاتی آرام و بدون دغدغه در جستجو هستیم و گاه نیز فکر می کنیم، رسیدن به آرامش روحی و فکری امری محال است.

در این زندگی ماشینی  که هر روز در حال تغییر و تحول است، برای ایجاد آرامش و دادن این حس به انسان، نیازمند خلق چنین تفکری هستیم که درون خانه ومحل کار به دنبال آسایش و تمرکز فکری باشیم. برای طراحی این چنین محیطی، رنگ، یکی از ضروری ترین و مهم ترین آیتم های دکوراسیون است. دررنگ آمیزی ساختمان، رنگ از دو جهت  مورد توجه قرار می گیرد؛

۱- فضای کلی و عمومی خانه

۲- مجموعه ای از ترکیب بندی های رنگی که در یک اتاق و اجزای داخلی آن وجود دارد.

با استفاده از رنگ مناسب می توان محیطی و فضایی برای استراحت و آرامش یافت و آن گاه منزل تبدیل به پناهگاه و مأمنی می شود برای فرصت تفکر و اندیشه ورشد کمال انسان در این میان لازم است رنگ ها و تأثیر متقابل آن ها را بر یکدیگر بشناسیم.

در نقاشی ساختمان رنگ های همخوان یا همان رنگ هایی که در دایره ی رنگی، مجاور یکدیگر قرار دارند، نقش مهمی درایجاد آرامش دارند.

حتی اگر این رنگ ها ته رنگ قوی داشته باشند، مانند آبی تیره، سبز تیره، و ارغوانی، باز هم به انسان آرامش می دهند.

برای به دست آوردن شناخت بیشتر، نکات مطرح شده در سلسله مقالات آشنایی با تأثیر رنگها، می تواند راهگشا باشد. بر این اساس، اثر بخشی برخی از رنگ ها بر یکدیگر را با نگاهی موشکافانه در مطا لب این سایت بررسی کردیم که می توانید آنها را مطالعه فرمایید