سالمترین رنگها رنگهای بدون سرب هستند — رنگهای اکریلیک

شستشو‌ترین رنگ رنگهای حاوی سرب و مواد نفتی هستند …. رنگهای روغنی شاد‌ترین رنگها رنگهای گیاهی (بدون مواد نفتی) هستند …. رنگهای اکریلیک مات‌ترین رنگ و مناسبترین رنگ برای سقف رنگهای پلاستیک هستند.

رنگهای مولتی هم دکوراتیو می‌باشند و جند رنگ در یک محدوده در کنار هم هستند.

بهترین رنگ را شما برای نقاشی خانه هایتان انتخاب کنید.