شاید برای بعضی عجیب به نظر آید که انسان با دیدن رنگها درجه حرارتی را تشخیص دهد اما تجربه نشان داده که در یک اتاق آبی یا سبز احساس سرما به آدمی دست می‌دهد، هر چند که اندک باشد ولی در یک اتاق قرمز یا نارنجی حس گرما القاء می‌شود.

این احساس‌ها بستگی کامل به عوامل ذهنی و درونی دارد. از این رو می‌توان برای تسکین برخی از بیماریها از آن سود جست. برای مثال رنگ بنفش می‌تواند یک آرام کننده عمومی و کاهش دهنده فعالیتهای قلبی و لنفاوی باشد و یا قرمز ضد کم خونی و محرک حواس به حساب می‌آید ولی رنگ آبی آرام کننده تحریکات و محرک نیروی حیاتی است بر این اساس آزمایشهای جالبی بر روی حیوانات صورت گرفته است برای نمونه اسبهایی را پس از انجام مسابقه در دو اصطبل جداگانه که با رنگهای آبی و قرمز رنگ آمیزی شده بود قرار دادند نتیجه این بود که که در اصطبل آبی اسبها زود‌تر آرام شدند.