رنگ چنان پدیده آشنایی است که در پیشتر اوقات ما از حد نفوذ آن در زندگیمان و رلی که در آن بازی می‌کند آگاه نیستیم. با اینحال یک لحظه ملاحظه بررسی به ما نشان می‌دهد که قسمت اعظم محیط مدرن انسان شامل مواد غذائی، پوشاک، تز ئینات و ساختمان‌ها، رنگی میباشند. لیکن نکته‌ای که اکثر مردم به آن توجه ندارند اینست که امروزه اکثر این اجسام با مواد رنگی مدرن رنگین شده‌اند. البته استفاده از موادرنگی یک پدیده چدید نیست. رنگ در تمام طول زندگی بشر را مجذوب و مفتون خود کرده است و بشر به خاطر ارضاء احتیاجات روانی و ذوق زیباشناسی خود به طور مداوم از رنگ استفاده کرده است. بشر اولیه، بااستفاده از مواد رنگینی که منبع و منشاء طبیعی داشتند محیط خودر ا تزئین می‌کرد. او از خاک رنگی برای نقاشی بروی دیوار غارها استفاده می‌کرد. ازهمان اوایل استفاده از رنگ و همزمان با آن تشخیص رنگ‌ها را نیز به مرور یاد گرفت.

در نقاشی ساختمان یکی از مسائلی که همیشه مطرح می‌شود. و برای یک نقاش ساختمان مهم است. تشخیص رنگ می‌باشد.

تشخیص رنگ

برای مشخص و تعریف نمودن رنگ یک راه ابتدائی و ساده از طریق سه کمیت ته رنگ (فام رنگ) ، خلوص (اشباع) ، روشنائی (عمق یا کم رنگی) که سه محور رنگ می‌باشد، می‌توان استفاده نمود. البته این سه کمیت کاملا ظهور یک رنگ را در یک محیط مشخص نمی‌کنند. چون که کیفیت‌های دیگر از جمله جلا، ترکیب و بافت سطوح و رنگهائی که در اطراف وجود دارند نیزتاثیرات مهمی برجلوه و ظهور رنگ می‌گذارد.

در اینجا لازم است تعریفی کوتاهی بر سیستم‌های رنگ داشته باشیم.

سیستم‌های رنگ

ته رنگ: کیفیتی از رنگ است که توسط لغاتی مانند قرمز، زرد، سبز و آبی و غیره بیان می‌شود.

عمق: کیفیتی از رنگ است که توسط لغاتی چون روشن، تاریک و غیره بیان شده، و رنگ را به یک خاکستری که روشنائی مشابه دارد مربوط می‌سازد.

خلوص: کیفیتی از رنگ است که مقدار اختلاف رنگ را از یک خاکستری که دارای عمق یکسان می‌باشد بیان و تعیین می‌کند.

بینائی رنگ

چون رنگ‌ها ادراکی هستند که توسط طول موج‌های مخصوص تشعشات الکترومنیاتیک در چشم تولید می‌گردد، بنابراین پدیده‌ها و تئور یهای رنگ باید در نظر گرفته شوند. پیچیده بودن بینائی رنگ دلیل اصلی دشواری در ک کامل پدیده رنگ بوده و چندین فرایند این پدیده دانتظار یک تعریف و تشریح دقیق می‌باشند. عضو بینائی انسان که چشم نام دارد قادر به در یافت حداقل سه خاصیت نور می‌باشد:

  – مسیر یا جهتی که نور از آن منتشر شده است و توسط این خاصیت می‌توان شکل یا فرم،‌اندازه یا بافت را تشخیص د اد.

  – مقدار و شدت نور که به درک تباین بین شئی و محیط اطرافش منتهی می‌گردد،

  – کیفیت یا طول موج که توسط آن توانائی تشخیص امکان پذیر است.

قسمتی از چشم که مستقیما با بینائی رنگ در ارتباط می‌باشد پرده شبکیه چشم نام دارد و درواقع غشاء نازک و شفافی از بافت‌های عصبی است که دیوار داخلی تخم چشم را پوشش داده و در اینجاست که تبدیل انرژی به انرژی عصبی صورت می‌گیرد و باعث تولید محرکهای آنی به مغز گشته و در نتیجه احساس بینائی را تولید می‌کند.

عموما اعتقاد براین است که اولین واکنش در پرده شبکیه چشم یک طبیعت فتو- شیمیائی دارد.

یکی از پدیده‌های به خوبی به اثبات رسیده ء بینائی رنگ این است که می‌توان هر ته رنگ را توسط مخلوطی از سه پرتوی نور که هر کدام تقریبا فقط یک طول موج دارند، یعنی یک قرمز، یک سبز، و یک آبی دقیقا همانند ساخت.

بطور کلی تعداد رنگهائی که افراد رنگ – کور می‌توانند تشخیص دهند همیشه کمتر از نعدادی است که یک مشاهده کننده عادی می‌توانند تشخیص دهند و علاوه برآن رنگهائیکه متمایز شمردن آن‌ها از یکدیگر مشکل‌ترین است رنگ قرمز از رنگ زرد و رنگ زرد از رنگ سبز بوده، خاکستری و ارغوانی با هم اشتباه گرفته می‌شوند. معمولا در متمایز شمردن رنگ سبز از رنگ آبی، رنگ زرد از رنگ خاکستری، یا رنگ آبی از رنگ خاکستری هیچ مشکی بو حود نمی‌آید

کمبود بینائی رنگ در هر کاری که شامل رنگ – همانندی یا عموما در هر کاری که در آن رنگ عامل مهمی می‌باشد یک نقض یا عیب بشمار می‌رود.

توانائی تشخیص دقیق انواع تن‌های رنگ و ماده رنگ‌های مورد نیاز جهت ساخت آن برای یک نقاش ساختمان درصورتی که کمبود بینائی یا رنگ- کوری نداشته باشد. بستگی به علاقه فردی به ساخت و تشخیص تن‌های مختلف رنگ و تجربه و ممارست آن در ساخت رنگ و تلاش جهت تماییز انواع رنگها می‌باشد.

البته تشخیص رنگ در نقاشی ماشین نسبت به نقاشی ساختمان دارای اهمیت زیادی است. اما برای نقاشان حرفه‌ای در نقاشی ساختمان نیز تشخیص رنگ و ساخت رنگ‌های نمونه می‌تواند حائز اهمیت باشد.

 

خدمات ساختمانی زرین