۱- سطح زیر کار باید عاری از هرگونه گرد و غبار ، رطوبت و سفیدک باشد .۲- در صورتی که زیر کار دارای قسمت های پوسته شده باشد ، باید قبل از اجرای کنیتکس ، پوسته ها را با واتر جت یا کاردک از سطح

دیوار جدا نمود .
۳- در صورتی که اجرای کنیتکس بخواهد روی سطح سیمانی صورت گیرد ، باید از سیمان کاری حداقل ۲۰ روز گذشته باشد .
۴- اجرای کنیتکس نیاز به زیر سازی ندارد .
۵- قبل از اجرای کنیتکس ، رنگ را باید در دمای کمتر از ۴۰ سانتی متر نگهداری نمود .
۶- در هنگام اجرای کنیتکس نما باید از استنشاق آن ممانعت شود .
۷- ترکیب و درجه ی غلظت کنیتکس در اجرای کنیتکس بسیار حائز اهمیت است .
۸- در کنیتکس نما ، اجرای قیمت کنیتکس برای سیمان آستر قابل اجراست .
۹- نقاشی ساختمان با کنیتکس به وسیله ی پمپ باد و پیستوله ی مخصوص صورت می گیرد .
۱۰- پیش از اجرای کنیتکس نباید رنگ زیر تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرد .