نقاش ساختمان در کار خود از رنگ، روغن، تینر و سایر موادی که برای نقاشی ساختمان لازم می‌باشد، استفاده می‌کند. وظایف اصلی او در نقاشی ساختمان عبارت‌اند از:
– سطوحی که قرار است رنگ آمیزی شود را‌اندازه گیری می‌کند تا از تخمین میزان رنگ و وسایل مورد نیازش آگاه شود
– کندن رنگ با پوشش قدیمی سطوح
– بر طرف نمودن سوراخ‌ها و ترک‌های خانه و صاف کردن سطوح با کمک گچ کاری و بتونه کاری
– زدن رنگ آستری قبل از نقاشی ساختمان
– ترکیب‌بندی رنگ‌های مختلف با یکدیگر تا نهایت رسیدن به رنگ مورد نظر
– و در نهایت رنگ کردن